Eyerything is a story. The ones we create are the best.

Vse je zgodba. Mi ustvarjamo najlepše.

 

Through all the years of our work, we have learned, that people are especially impressed by the outstanding storytelling. Therefore, we decided to dedicate our work to creating the best stories for you. In an era of digital media, where traditional media have to adjust to the speed of the visual attractiveness of the modern-day media, there is one and only thing that holds it’s value – the best story. Allow us to write it for you.

Skozi leta in skozi vse, kar smo delali, smo se naučili, da na ljudi največji vtis pusti dobro povedana zgodba. Zato smo se odločili, da bomo svoje delo posvetili ustvarjanju najboljših zgodb za vas. V dobi digitalnih medijev, v dobi, ko se morajo klasični mediji prilagoditi hitrosti in vizualni privlačnosti novodobnih medijev, je edino, kar še vedno prepriča – odlična zgodba. Dovolite, da jo napišemo za Vas.

Agency MGM Media Optima d.o.o. , Creative for Media and Sport is the owner of the brand Best Press Story. We are creating stories through study and research trips and tours for Slovenian and foreign journalists, bloggers and opinion leaders as well as through promotional events in foreign markets and through a network of PR content, prepared for Slovenian and foreign media. Our main objective is to show the best that Slovenia and the region can offer, in cooperation with our partners, who financially support our study tours.

Agencija MGM Media Optima d.o.o. , Kreativa za medije in šport, lastnik znamke Best Press Story ustvarja zgodbe skozi študijsko raziskovalna potovanja za slovenske in tuje novinarje, blogerje in mnenjske voditelje ter skozi promocijske dogodke na tujih trgih in skozi mrežo PR vsebin, ki jih pripravljamo za slovenske in tuje medije. Glavni cilj je prikazati najboljše kar Slovenija in regija lahko ponudita, v sodelovanju z našimi partnerji, ki študijske ture finančno podpirajo.

office

red-wine-tapas-3540

We share rich communication experiences in the fields of social media, creative journalism and editorial work. Through our and foreign blogs we share everyday life experiences and reflections that can inspire the creation of your own experiences. Discover our field of work here.

Z vami delimo tudi bogate komunikacijske izkušnje s področij družbenih omrežjih, ustvarjalnega novinarstva in uredniškega dela, ter preko našega in tujih blogov vsakdanje življenjske doživljaje in razmišljanja, ki so vam lahko v navdih pri kreiranju lastnih doživetij. Odkrijte naša področja dela tukaj.

We are a team of experienced media creators who design and create unforgettable stories. Get to know us.

Smo ekipa izkušenih medijskih ustvarjalcev, ki oblikujemo in kreiramo nepozabne zgodbe. Spoznajte nas.

heydays_nora01